cosplay腿控福利网站

cosplay腿控福利网站

程林曰:浊唾壅塞于肺,则不得卧,故时时唾浊也。始先即能辨其脉证,属表属里,极力开提攻下,无不愈者。

痉病既属太阳,当以太阳虚实例之,故曰:太阳病发热、无汗、恶寒为实邪名曰刚痉者。 欬而脉沉,邪入于荣,将成肺痈,以泽漆而破壅结。

形作伤寒,其脉不弦紧而「数」〔弱〕,「数」〔弱〕者必渴,被火者必□语,「数」〔弱〕者发热,脉浮,解之当汗出愈。 脉阴阳俱紧,伤寒脉也;口中气出,唇口干燥胃经热也;蜷卧足冷,少阴寒也;鼻中涕出,表伤风也;舌上胎滑,里无热也。

浮脉紧,则雾露之邪中于上焦;沉脉紧,则寒邪中于下焦,上焦指太阳也,下焦指少阴也。师持脉,病人欠者,无病也。

 然必其人有阳虚啬啬恶寒之证,始为肝寒而痛也程林曰:弦,肝脉,阴也。失血之初,固属阳热,亡血之后,热随血去,热虽消而气逐血虚,阳亦微矣。

若脉浮大者,气实血虚也,今趺阳脉浮而涩,故知脾气不足,胃气虚也,以少阴脉弦而浮才见,此为调脉,故称如经也。 头痛目黄者,下之则热内陷而目闭,若贪水者,阴虚为寒下所抑,其脉必厥,其声必如嘤儿餲塞不扬也。

Leave a Reply